ΕΡΙΔΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΥΤΙΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙΤΩΝ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗH Ζωοδόχος Πηγή
 (Από την έκθεση
 μεταβυζαντινών εικόνων από την
 Βαμβακού
στην Κουμαντάρειο Πινακοθήκη
Σπάρτης)
<< …Eρχεται μεγάλο ασκέρι από Βαμβακίτες  για να καταλάβουν το χωριό..>> και  <<  Οι Βουτιανίτες ένα βράδυ κατέβηκαν και έκαψαν τα μαντριά των Βαμβακιτών…>>
Δυο χαρακτηριστικά αποσπάσματα (αν και το πρώτο όχι πραγματικό)  από δυο κείμενα του Παπαγιάννη Τζανέτου για την περίοδο 1835-1900  που δημοσιεύονται στα δυό προηγούμενα κείμενα  συγκεκριμένα στο << οι Βουτιάνοι την εποχή της μεσοβασιλείας >>  και το δεύτερο << Βουτιανίτες – Βαμβακίτες >> . Και από τα δυό κείμενα φαίνεται κάποια διαμάχη των δυό χωριών αλλά δεν μπορεί κάποιος να βγάλει κάποιο ουσιαστικό συμπέρασμα για την  αιτία αυτής της διαμάχης ; Σε αυτή την  απορία  έρχεται να ρίξει φώς  μια επιστολή  των Βαμβακιτών προς τον δήμο Σελλασίας το 1841 την    οποία  σας παρουσιάζουμε :   <<..Εν Βαμβακού την 18 Σεμπτεμβρίου 1841  Πρός τήν  β. διοίκησιν Λακεδαίμονος
Εξ ήδη έτη είναι ,Σ.διοίκησις ,άφ ού τό χωρίον Βουτιάνων ,όπου κείνται πολλά κτήματα τών υποφαινομένων κατοίκων Βαμβακούς ,ένωθέν αποτελεί μέρος του Δήμου Σελλασίας .Καθ όλον αυτό το διάστημα ή ιδιοκτησία μας αύτη πάσχει πολυειδώς ,διότι αί δημοτικαί αρχαί του δήμου τούτου ποτέ δεν εφρόντισαν ειλικρινώς περί της τοπικής καί αγρονομικής τού τόπου εκείνου αστυνομίας ,τής πρώτης των δήμων υποχρεώσεως ,εν ώ απ εναντίας εισπράτουσι προθύμως τους αμέσους δημοτικούς φόρους ,μεταχειριζόμενοι πάντοτε προς ημάς την μεγίστην ώς πρός τούτο αυστηρότητα .Πολλάκις απητήσαμεν παρ αυτών τήν εκπλήρωσιν της δημοτικής ταύτης υποχρεώσεως ,πολλάκις ταίς παρετηρήσαμεν. προσηκόντως ότι ο όλεθρος τής κατά μέρος ιδιοκτησίας των ιδιωτών συνεπιφέρει φυσικώ τώ λόγω και τήν εξαφάνισιν τών μέσων τής υπάρξεως του δήμου, αλλά ποτέ ,ώς ελέχθη ,δεν εφρόντισαν περί αυτής ,άν καί είς τούς δημοτικούς προυπολογισμούς αναφέρονται κεφάλαια δαπάνης διά μισθούς αγροφυλάκων. Όταν , Σ.Διοίκησις ,δέν δαπανά ο δήμος διά τήν φύλαξιν τών κτημάτων μας αυτών ,διά ποίαν αιτίαν υποχρεούμεθα ημείς διά ταύτα είς πληρωμήν αμέσων δημοτικών φόρων καί είς άλλα βάρη ,έν ώ δέν είμεθα δημόται τού δήμου εκείνου καί έν ώ αναγκαζόμεθα νά πληρώνωμεν έξ ιδίων μας πρός φύλαξιν αυτών ; Είναι τάχα νόμιμον νά συνεισφέρη τίς είς όλας τάς υποχρεώσεις καί νά στερήται τών δικαιωμάτων ,διά τά οποία υποβάλλεται είς αυτάς ; Θέλει ό νόμος ,άπαγε! τήν φθοράν τής ιδιοκτησίας ,καί συγχωρεί τήν κατά τούτο αμέλειαν των δημοτικών αρχών ; Γνωρίζομεν Σ.Διοίκησις ότι ή ασφάλεια τής ιδιοκτησίας είναι είς τών κυρίων σκοπών τής συστάσεως τών δήμων ,δια τούτο παρακαλούμεν ευσεβάστως νά διαταχθώσι τα δέοντα περί τής προκειμένης αμελείας τών δημοτικών αρχών Σελλασίας ,επειδή άλλως δέν θεωρούμεν ημάς αυτούς υποκειμένους είς τήν απόδοσιν τών αμέσων δημοτικών φόρων αφ ού πληρώνομεν ‘εξ ιδίων μας, ‘ως είρηται ,πρός φύλαξιν τών έν τή περιοχή τού χωρίου Βουτιάνων κτήματων μας .Η Β. Διοίκησις γνωρίζουσα ότι οί είς άλλον δήμον ανήκοντες δημόται υπεχρεώθησαν να δίδουν ,τούς αμέσους δημοτικούς των φόρους είς εκείνον τόν δήμον, είς όν κείνται τά κτήματα των ,μόνον καί μόνον διότι αυτός φροντίζει περί τής ασφαλείας αυτών ,ελπίζομεν ότι θέλει δικαιώσει τους υποφαινομένους ,άλλως παρακαλείται νά μάς δείξη τόν τρόπον καί τά μέσα ,δί ών δυνάμεθα να ενεργήσωμεν τά περί τής ασφαλείας της ιδιοκτησίας μας ,επειδή όντες δημόται Οινούντος εμποδιζόμεθα νά εκλέξωμεν καί διορίσωμεν ημείς φύλακα είς τά έν τώ δήμω Σελλασίας κτήματα μας .>>
Α.Κουμάνταρος
Γ.Βραχνός
Α.Σακελλαράκης
Δ.Μαυρογένης
Γ.Σακελλαράκης
Π.Νικολετόπουλος
Γ.Νικολετόπουλος
Δ.Κουμάνταρος
Α.Κουμανταράκης
Θ.Κουμανταράκης
Θ.Κουμάνταρος
Α.Γρηγορόπουλος
Π.Λαλούσης
Εμμ.Κακοκέφαλος
Ι.Κεχαγιάς
Ι.Γαλάτας
Σ.Βαλάσης
Γ.Βαλάσης
Α.Χούπης
Ι.Χούπης
Ι.Κορομπόκης
Δ.Παππάς
Κ.Γιαννούλης
Εμ.Τσιαπάρας
Γ,Μπάχλης
Γ.ΠαπαδημήτρηςΑπό την παραπάνω επιστολή βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι Βαμβακίτες στέλνουν την παραπάνω επιστολή στην διοίκηση Λακεδαίμονος για να πάρει κάποια μέτρα προστασίας των κτημάτων τους στη περιοχή των Βουτιάνων.Ετσι μπορεί να  εξηγηθούν οι έριδες μεταξύ Βουτιανιτών οι οποίοι είχαν αναπτυγμένη κτηνοτροφία  και των Βαμβακιτών στα κείμενα του Παπαγιάννη Τζαννέτου. .Αργότερα προς το τέλος του αιώνα θα τεθεί το θέμα γεωργία ή κτηνοτροφία και από τους ίδιους του Βουτιανίτες.