4. Δ . ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΤΟ 1832


<<…Boσκός: Πάνω σε έναν λόφο ,σε έναν ωραίο τόπο
είναι η εκκλησία,σέ θέση εξαισία
Είναι οι Ταξιάρχαι,δεσπόζουν σαν μονάρχαι.
Διαβάτης: Σαν φρούριο μού φαίνεται σαν νάναι Παλαμήδι
τά δένδρα του μού φαίνονται σαν νάχουν πανηγύρι.
Βοσκός:Όλοι αυτοί οι βράχοι σβοέροι και  θάμνοι εχουν μια φαντασία και προξενούν μαγεία .Επάνω δύο καμπάνες στούς τοίχους τρείς καμάρες με χρώματα και χάρες κόκκινες και μεγάλες..>>

Απόσπασμα από τον διάλογο διαβάτη και βοσκών για τον λόφο των ταξιαρχών.


Το 1832-1833 οι Βουτιανίτες1 αποφασίζουν να κτίσουν μιά μεγαλύτερη εκκλησία .Επέλεξαν την κορυφή του λόφου των Ταξιαρχών .Στο βιβλίο του <<ΟΙ ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ >. ο Ι.Τζαννέτος μας περιγράφει λεπτομερώς την καινούρια εκκλησία.Συγκεκριμένα μας αναφέρει:
<<…Ο ναός ήτο ρυθμού βασιλικής μετά στέγης θολωτής υποβασταζομένης υπό τριών τόξων ,μήκους 16 μέτρων και πλάτους 7 εξωτερικώς . Το πάχος του τοίχου ητο 1,20 μ. εις το μέρος δε των τόξων 1,60.Τα αγκωνάρια ως και αι αχιβάδες του ιερού ήσαν από σκαλιστή πέτρα της πετρώδους περιοχής .Έφερε αρκετές πολεμίστρες ιδίως εις την Α. και την Δ πλευράν της .Το τέμπλο ήτο ξύλινον ,σκαλιστόν ,αι δε επ αυτού τέσσαραι παλαιαί εικόνες των διατηρούνται εις καλήν κατάστασιν φανερώνουσαι δόκιμον και εξασκημένον αγιογράφον. Επί μαρμάρου του δεξιού παραστάτου της κυκλικής βορείου θύρας υπήρχε λοξευμένη η χρονολογία 1832 και οι λέξεις ο κτίστης <<μαστορο-θεόδωρος μαστορο-γιανις >> και κάτωθεν σχήματα δύο σταυρών .Και άνωθεν επί δευτέρου τόξου εκ μαρμάρων πελεκητών το έτος 1833 και λαξευμένον το σχήμα τριών σταυρών.
(1)παρατήρηση: Αυτή την περίοδο οι Βουτιάνοι εχουν πληθυσμό 138 κατοίκους  πό την απογραφή της γαλλικής αποστολής του 1828-1830)