7. Α. 12 ΜΑΙΟΥ 1957 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


12 MAIOY 1957 ημέρα Κυριακή μια ημερομηνία ξεχωριστή και αξέχαστη για τους Βουτιανίτες ,είναι η τελευταία θεία λειτουργία σ την παλιά εκκλησία των ταξιαρχών .Καί παλι ο Ι.Τζαννέτος στο βιβλίο του οι ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  μας αναφέρει αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές για τους Βουτιανίτες. Συγκεκριμένα μας αναφέρει. <<…Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας ο ιερέας του χωριού με κατάλληλον ομιλίαν τόσον κατεσυνεκίνησεν τους εκκλησιασθέντας ώστε σχεδόν όλοι εδάκρυσαν , αναμνησθείς και κατωνομάσας τους διατελέσαντας εφημερίους ως και τους ευσεβείς και εναρέτους ολιγαρίθμους χριστιανούς ,οίτινες με τα άγια των χέρια έκτισαν τον ιερό ναό των ταξιαρχών κατά το 1830-1832 και εις τον οποίον επί 125 έτη βαπτισθήκαμε ,μυρωθήκαμε ,στεφανωθήκαμε λειτουργηθήκαμε και γνωρίσαμε ημέρας χαράς και λύπης . Ακολούθως απ ηύθυνε παράκλησιν και ικετήριον δέησιν προς τον πανακάγαθον θεόν και τους ταξιάρχας ,ινα μη καταλογίσωσι την ληφθήσαν απόφασιν ως ασέβειαν ,ιεροσυλίαν και τυμβωρυχίαν ,αλλα να μας συγχωρέσωσι και να τύχωμεν του ελέους των ,καθ όσον θα κατεδαφίσωμεν μεν τον υπάρχοντα ναόν αλλά θα οικοδομηθεί μεγαλύτερος και μεγαλοπρεπέστερος… Στην συνέχεια άνδρες γυναίκες και παιδιά με την πρέπουσαν ευλάβειαν έβγαλαν έξω τας άγιας εικόνας , ιεράν κολυμπήθραν , αναλόγιον κτλ . Αμέσως αρχίζει μια μοναδική πομπή .Προπορεύονται οι μικροί με τα εξαπτέρυγα και τους σταυρούς ,έπειτα οι φέροντες τας αγίας εικόνας ,εν συνεχεία ασκεπής ,φορών επιτραχήλιον ,ο ιερεύς βαστάζων ευλαβώς τα  εγκαίνια άτινα αφαιρέθησαν από την αγία τράπεζα ,σε δισκαρίου κεκαλυμμένο ,και ακολουθούν όλοι οι εκκλησιασθέντες ,σιωπηλοί και με άκραν ευταξίαν ….>>